Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

     Od listopada 2019 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić do ustawy o VAT przepisy, zgodnie z którymi nastąpi obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki. Podstawowym celem tych zmian jest zastąpienie  obecnie  obowiązującego odwrotnego obciążenia oraz odpowiedzialności podatkowej nabywcy stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności.

    Split payment  zamiast odwrotnego obciążenia

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej, czyli obejmie towary i usługi wymienione obecnie  w załączniku  nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT.

Transakcje powyżej  15.000 zł

Obligatoryjnym stosowanym MPP mają być objęte płatności dotyczące faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę  wynikających z niej płatności, przekracza  15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje na kwoty poniżej tej kwoty podlegałyby natomiast rozliczeniu na ogólnych zasadach. W zakresie takich transakcji nabywca będzie mógł zastosować  MPP na zasadzie dobrowolności.

Oznaczenie na fakturze

Zaproponowano także zmianę brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT polegającą na dodaniu do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura, specjalnego  oznaczenia w postaci zapisu ‘’mechanizm podzielonej płatności”. Obowiązek zamieszczenia przedmiotowej informacji będzie dotyczył wyłącznie faktur dokumentujących transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z nich płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty i obejmujących towary lub usługi wymienione w dodawanym do ustawy
o VAT załączniku nr 15.

Nowe sankcje w VAT

Do art. 106 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 12 ustawy o VAT, nakładający na wystawcę  faktury sankcję w wysokości 100% kwoty VAT wykazanego na fakturze za nieumieszczenie  na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności‘’ będącego informacją,
że przedmiotowa faktura, z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę, powinna zostać zapłacona
z zastosowaniem MPP. Jak uzasadniła Ministerstwo, propozycja wprowadzenia sankcji za to uchybienie  wynika ze szczególnej roli, jaką odgrywa to oznaczenie. Brak tego oznaczenia na fakturze może bowiem generować nieprawidłowości w obrocie towarami lub usługami polegające min.
na pomijaniu stosowania MPP i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz
z nieodprowadzonym VAT.

Ponadto proponuje się zmianę w art. 108a ustawy o VAT poprzez dodanie  ust.7, w którym wprowadza się  sankcję dla nabywcy, który ,mimo ciążącego na nim obowiązku  uregulowania kwoty podatku  VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie  podzielonej płatności, ureguluje  te kwotę
w inny sposób. Proponuje się  aby sankcja za ten czyn wynosiła 100 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.

     Pozostałe zmiany w podzielnej płatności

Ponadto w art. 108a ustawy o VAT planuje się wprowadzić ust.1b nakazujące podatnikowi, który jest obowiązany do wystawiania faktur oznaczonych „mechanizm podzielnej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie  podzielonej płatności. Zapis ten ma na celu wyeliminowanie przypadków omijania wprowadzanych rozwiązań przykładowo poprzez stosowanie przez wystawcę tych faktur rachunków  oszczędnościowo – rozliczeniowych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu. Przepis ten ma również uniemożliwić sytuacje, w których dostawca w drodze postanowień umownych z nabywcą będzie chciał wyłączyć stosowanie MPP. Przy proponowanej regulacji takie umowne postanowienia będą nieważne, jako sprzeczne
z ustawą.

Zapłaty z rachunku VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma także wprowadzić zmiany w ustawie Prawo bankowe. Proponuje się, aby środki z rachunku VAT podatnik mógł przeznaczyć  nie tylko na zapłatę  zobowiązania w podatku VAT, ale również na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. Zmiana ta powinna zmniejszyć  ryzyko  pogorszenia płynności finansowej podatników wynikającej z ograniczonej dyspozycyjności  środków   zgromadzonych na rachunku VAT.

Projekt przewiduje także zmianę w art. 108a ust. 3a-3b ustawy o VAT, polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu będzie musiał obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę  VAT wykazanego na  tych fakturach. Okres  ten nie  będzie mógł być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż  jeden miesiąc. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu będzie wskazywał okres, za który dokonuje płatności.

Split payment nie tylko dla polskich podatników

Obowiązkową metodą  podzielonej płatności mają być objęci nie tylko polscy podatnicy ale również  podmioty niemające siedziby w Polsce, jednakże obowiązane do rozliczania VAT od  towarów i usług objętych  MPP. W związku z tym podmioty zagraniczne będą obowiązane do posiadania rachunku  rozliczeniowego oraz rachunku VAT prowadzonego w oparciu o przepisy Polskiego prawa bankowego .Zamierza się wprowadzić  tzw. system rekompensat dla podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terenie Polski. System ten zakłada zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla tych podmiotów.