5% podatek dla programistów

Informacja dotyczy preferencji w podatku dochodowym dla przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Oprócz oczywistego zainteresowania możliwością obniżenia stawki podatku PIT do 5%, spore zamieszanie wywołały obszerne objaśnienia podatkowe (84 strony) opublikowane przez Ministerstwo Finansów (https://www.podatki.gov.pl/media/5137/obja%C5% 9Bnienia-podakowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf. Jeszcze większe poruszenie spowodowały dwie interpretacje indywidualne, w których Dyrektor KIS przyznaje rację podatnikom – programistom, w zakresie możliwości stosowanie przez nich stawki 5% dla osiąganych dochodów.

Po pierwsze należy ustalić, czego dotyczy preferencyjna stawka podatku –
z pomocą przychodzi art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Oraz art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej (kwalifikowane IP) są:

 1. patent
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 5. prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego lub weterynaryjnego
 7. wyłączne prawo o ochronie odmian roślin
 8. autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Z powyższych przepisów wynikają trzy kryteria zastosowania 5% stawki podatku:

1) Dochód musi być osiągnięty z autorskiego prawa do programu komputerowego;

2) Dochód musi spełniać kryteria dochodu kwalifikowanego;

3) Przedmiot autorskiego prawa do programu komputerowego musi być wytworzony, rozwinięty lub ulepszony w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Aby powyższe kryteria mogły być zastosowane twórcy musi przysługiwać autorskie prawo do programu.

Co należy traktować jako dochód z kwalifikowanego IP:

Jest to dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 i osiągnięty z:

– opłat należnych wynikających z umowy licencyjnej;

– ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

– z odszkodowania za naruszenie praw własności.

Katalog jest relatywnie szeroki, ponieważ uwzględnia zarówno dochody wynikające
z udzielenia licencji na program komputerowy, ale też sprzedaż praw do programu, również tę uwzględnioną w cenie sprzedaży produktu czy usługi.

Kryterium kwalifikowalności dochodu pod względem IP BOX:

– sprowadza się do ustalenia proporcji, w jakiej ten dochód może podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką 5%.

– dla prowadzących Książkę przychodów i Rozchodów wprowadza się dodatkowy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla każdego projektu dotyczącego kwalifikowanego IP. Ewidencja ta musi zawierać narastające zestawienie w ujęciu miesięcznym zarówno wydatków, jak i przychodów dotyczących kwalifikowanych IP.

Działalność badawczo-rozwojowa:

Ustawa o PIT: (…) działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Wystarczające jest, aby podatnik zaplanował i przeprowadził chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram
i zasoby. Taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną
w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

Przykładowe działania mające charakter działalności badawczo-rozwohowej:

– tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków;

– projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach;

– tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów w oparciu o nowe techniki;

– tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Nie noszą znamion działalności badawczo-rozwojowej:

– tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod
i istniejących narzędzi informatycznych;

– dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych (w tym
podstawowe funkcje związane z wprowadzaniem danych);

– tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi;

– stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania
integralności danych;

– dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu
wytworzona zostanie wiedza, która znacząco ulepszy program podstawowy;

– rutynowe usuwanie błędów w istniejących systemach i programach (debigging), chyba że
ma to miejsce przed zakończeniem procesu prac rozwojowych.

Reasumując

Programista (podatnik), planujący skorzystanie z preferencji IP BOX powinien:

 1. upewnić się, że dochód, wobec którego chce zastosować preferencję spełnia kryteria kwalifikowanego IP tj. że przysługuje mu autorskie prawo do programu komputerowego;
 2. zweryfikować czy uzyskiwany przez niego dochód pochodzi z tego prawa;
 3. prowadzić działalność badawczo-rozwojową, w ramach której wytworzył/nabył prawa do kwalifikowanego IP, którą potwierdzają projekty i ich dokumentacja;
 4. ponosić wydatki związane z prowadzoną działalnością (przy braku wydatków wskaźnik kwalifikowalności dochodu będzie równy 0);
 5. prowadzić odrębną ewidencję, umożliwiającą wyodrębnienie wydatków poniesionych na poszczególne kwalifikowane IP oraz przychodów z nich wynikających;
 6. wystąpić o interpretację indywidualną uwzględniając w opisie stanu faktycznego ww. zapisy. Krok po kroku na: Biznes.gov.pl – interpretacja podatkowa

Ważne – preferencyjną stawkę można zastosować dopiero w rozliczeniu rocznym PIT. W ciągu roku należy obliczać i wpłacać zaliczki wg dotychczasowych zasad.