AUTA OSOBOWE W FIRMOWYCH KOSZTACH W 2019 r.

 

Od 1  stycznia  2019 r. zmieniają  się zasady obciążania firmowych kosztów podatkowych wydatkami na zakup i używanie samochodów osobowych. Obejmą one samochody służbowe zarówno te stanowiące składniki majątku firmowego, jak i te w leasingu, wynajmowane lub dzierżawione. Będą również dotyczyły prywatnych aut używanych do celów służbowych.

W kwestiach dotyczących amortyzacji samochodów osobowych stanowiących firmowe środki trwałe od nowego roku kwota limitu wartości samochodu osobowego, do wysokości której możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych, ulegnie podwyższeniu do 225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego, a dla pozostałych aut do 150.000 zł. Również do 150.000 zł podwyższona zostanie kwota wartości samochodu do ubezpieczenia samochodu osobowego, jaka może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Od 1 stycznia 2019 r. wszelkie wydatki związani z korzystaniem z takiego samochodu osobowego będą obciążały koszty tylko w 75%. 100% takich wydatków będzie kosztami firmowymi jedynie wówczas, gdy samochód osobowy będzie wykorzystywany wyłącznie
w prowadzonej działalności gospodarczej. Aby to udowodnić, podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do swojej działalności gospodarczej. W tym celu wykorzystywana będzie ewidencja stosowana dla celów VAT. W przypadku nie prowadzenia jej w podatku dochodowym przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów mieszanych, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o VAT zobowiązany do jej prowadzenia. Jednocześnie, w przypadku ustalenia, iż  podatnik niezgodnie ze stanem faktycznym nie stosował ograniczenia kosztów podatkowych, ograniczenie to znajdzie zastosowanie od daty rozpoczęcia używania danego samochodu osobowego .

Ponadto w ustawie o pdof zmienią się zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem przez przedsiębiorców na potrzeby firmy prywatnych aut osobowych. Zamiast limitowania tych wydatków ewidencją przebiegu pojazdu podatnicy, którzy dla potrzeb działalności gospodarczej będą wykorzystywać samochód stanowiący ich własność, do kosztów uzyskania przychodów będą zaliczali 20% poniesionych tzw. wydatków eksploatacyjnych. Dla ustalenia limitu wydatków obciążających koszty, podatnicy będą uwzględniać wszystkie wydatki związane z używaniem takiego samochodu  faktycznie wykorzystywanego na cele firmowe.

Exit mobile version