Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. został uruchomiony nowy rejestr,
tj. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Stanowi on system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Organem właściwym w sprawach tego rejestru jest Ministerstwo Finansów. Jego uruchomienie stanowi realizację regulacji unijnych i oznacza nowe obowiązki dla większości spółek handlowych.

Kogo dotyczą nowe obowiązki

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zobowiązane są spółki:

– jawne

– komandytowe

– komandytowo-akcyjne

– z o.o. oraz

– akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Od 1 marca 2020r. katalogiem tym objęta zostanie także prosta spółka akcyjna. Obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych nie spoczywa na spółkach partnerskich.

Zobowiązania spółki, które nie dopełnią omawianego obowiązku, podlegać będą karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Definicja beneficjenta rzeczywistego

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne :

– sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,

– w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się :

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której to osobie przysługuje prawo własności więcej niż 25%ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osoba prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do niej uprawnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Dane podlegające zgłoszeniu

Informacje podlegające zgłoszeniu do CRBR obejmują dane identyfikacyjne:

– spółek wymienionych w art. 58 ustawy, tj. nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, NIP;

– beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek  wymienionych w art. 58 ustawy, tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu (art. 59 ustawy).

Terminy i zasady dotyczące zgłoszeń

Spółki handlowe, które są (będą) wpisane do KRS od 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później  niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS. W przypadku zmiany informacji przekazanych do omawianego rejestru należy je zaktualizować w terminie 7 dni od daty ich modyfikacji. Do biegu tych terminów nie są wliczane soboty, dni ustawowa wolne od pracy, a także okresy awarii lub zakłóceń funkcjonowania systemu obsługującego rejestr na zasadach wskazanych w art. 60 ust. 3 ustawy. Z kolei spółki, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r.,
tj. przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących CRBR, mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do 13 kwietnia 2019r.  Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi go  dokonać osoba uprawniona do reprezentacji spółki w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Gdy zgłoszenie zostanie poprawnie zarejestrowane, wówczas otrzyma numer referencyjny. W celu sprawdzenia zgłoszenia i pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) należy skopiować i zapisać ten numer. Osoba dokonująca zgłoszenia ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do CRBR. Rejestr jest jawny.

!! Informacje o  beneficjentach rzeczywistych zgromadzone w CRBR są udostępniane nieodpłatnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Exit mobile version