Przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej, każdy podatnik musi wypełnić formalności rejestracyjne, w tym złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znany jako wniosek CEIDG-1. W trakcie składania tego wniosku, podatnicy podejmują decyzję dotyczącą formy opodatkowania, która będzie obowiązywać w związku z osiąganymi dochodami w danym roku podczas prowadzenia działalności.

Warto jednak zaznaczyć, że wybrana forma opodatkowania nie jest stała i może ulec zmianie w kolejnych latach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają możliwość dokonywania zmiany formy opodatkowania w trakcie trwania swojej działalności gospodarczej, co pozwala dostosować się do zmieniających się warunków biznesowych czy preferencji podatkowych.

Jaki jest termin na zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przedsiębiorcy mają swoje dochody opodatkowane domyślnie na zasadach ogólnej skali podatkowej, chyba że zdecydują się na inny sposób opodatkowania. Aby dokonać wyboru innej formy opodatkowania, podatnik musi złożyć pisemny wniosek lub oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego lub złożyć wniosek CEiDG-1 zgodnie z przepisami ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podatnicy mają możliwość zmiany formy opodatkowania na skale podatkową (podatek liniowy) lub ryczałt w określonych terminach. Jeśli osiągną pierwszy przychód w roku podatkowym, muszą dokonać wyboru do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali ten przychód, lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. W przypadku innych form opodatkowania, zmiana może być dokonana do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik był opodatkowany w formie karty podatkowej.

Jak zgłosić zmianę formy opodatkowania w 2024 roku?

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, wystarczy zaktualizować formularz CEIDG-1. Jeśli podatnik planuje kontynuować działalność, zachowując obecną formę opodatkowania, nie jest konieczne składanie dodatkowych oświadczeń ani wniosków w urzędzie skarbowym. Przyjmuje się, że dokonany wybór obowiązuje również w kolejnych latach, chyba że zostaną przekroczone ustawowo określone limity, co skutkuje automatyczną utratą danej formy rozliczania podatku.

Wybór ryczałtu jako formy opodatkowania najmu prywatnego w 2024 roku

Od roku 2023, osoby wynajmujące prywatnie mieszkania będą podlegać opodatkowaniu wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dlatego podatnicy, którzy będą wynajmować mieszkania prywatnie w 2024 roku, nie będą musieli zgłaszać wyboru formy opodatkowania, ponieważ ryczałt będzie automatycznie uznawany za domyślną formę opodatkowania dla tego rodzaju dochodów.

Zmiana formy opodatkowania a składka zdrowotna

W zasadzie, przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem lub podatkiem liniowym ma uprawnienie do odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych, przy czym to odliczenie jest ograniczone do ustalonego limitu. Warto zauważyć, że składki te mogą być odliczone wyłącznie od dochodu lub przychodu związanych z formą opodatkowania, z którą są powiązane. Innymi słowy, gdy przedsiębiorca zmienia formę opodatkowania w nowym roku i opłaca składki zdrowotne z poprzedniego roku, na przykład w styczniu kolejnego roku, nie jest uprawniony do odliczenia tych składek.

Exit mobile version